ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ – ΙΟΝΙΟΥ

     Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ – ΙΟΝΙΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR) υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες της Αδριατικής και Ιονίου ανέπτυξαν από κοινού την Στρατηγική που αφορά σε κοινούς τομείς ενδιαφέροντος με στόχο να επωφεληθούν τόσο οι χώρες της περιοχής όσο και η Μακροπεριφέρεια στο σύνολό της.

     ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR), αποτελεί μία από τις τέσσερις μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ μαζί με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (2009), την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (2011) και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή των Άλπεων (2016).

Η EUSAIR περιλαμβάνει εννιά χώρες: τέσσερις χώρες-μέλη της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία) και πέντε τρίτες χώρες: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία, η οποία συμμετέχει ως πλήρες μέλος από τον Απρίλιο του 2020.

      ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο γενικός στόχος της EUSAIR είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης στην περιοχή, μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας, ανταγωνιστικότητας και συνδεσιμότητας της. Με την συμμετοχή τεσσάρων κρατών-μελών της ΕΕ και πέντε τρίτων χωρών στη στρατηγική, η EUSAIR αναμένεται να συμβάλει στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Οι συμμετέχουσες χώρες της EUSAIR, συμφώνησαν σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με υψηλή σημασία για τις χώρες της Αδριατικής-Ιονίου, οι οποίοι αποτελούν είτε προκλήσεις ή ευκαιρίες για την περιοχή. Οι χώρες της EUSAIR στοχεύουν στη δημιουργία συνεργειών και στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ όλων των περιοχών της Μακροπεριφέρειας στους τέσσερις θεματικούς τομείς / πυλώνες που έχουν ορίσει:

  • Πυλώνας 1: Γαλάζια Ανάπτυξη – Blue Growth
  • Πυλώνας 2: Συνδεσιμότητα Περιοχής – Connecting the Region
  • Πυλώνας 3: Ποιότητα του Περιβάλλοντος – Environmental Quality
  • Πυλώνας 4: Βιώσιμος Τουρισμός – Sustainable Tourism

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η Ελλάδα μαζί με το Μαυροβούνιο έχουν αναλάβει τον συντονισμό του Πυλώνα 1 της προώθησης της καινοτόμου θαλάσσιας και παράκτιας ανάπτυξης. Η Ιταλία με τη Σερβία έχουν την ευθύνη του Πυλώνα 2 για τη συνδεσιμότητα της περιοχής που αφορά κυρίως τις μεταφορές, αλλά περιλαμβάνει και την ενέργεια, η Σλοβενία με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη συντονίζουν τον Πυλώνα 3 της προστασίας του περιβάλλοντος και της πρόληψης περιβαλλοντικών κινδύνων, ενώ τον Πυλώνα 4 που αφορά στον τουρισμό και την αύξηση της ελκυστικότητας της ευρύτερης περιοχής έχουν αναλάβει η Κροατία με την Αλβανία.

Ενώ η Ελλάδα συμμετέχει στη Στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) με το σύνολο των περιφερειών της, οι Περιφέρειες που περικλείουν την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος (Ιόνια Νησιά, Ήπειρος, Πελοπόννησος Δυτική Ελλάδα και Κρήτη) καλούνται να έχουν ενεργό εμπλοκή και συνεχή συμμετοχή στην υλοποίηση της στρατηγικής, με την αναγνώριση έργων που έχουν μακροπεριφερειακό χαρακτήρα, την υποβολή προτάσεων έργων σε προγράμματα συνεργασίας ή περιφερειακά και την έγκριση αυτών, ώστε να τύχουν χρηματοδότησης.

Η Ελλάδα έχει αναλάβει την προεδρία της EUSAIR 2016 – 2017, σημειώνοντας σημαντικά επιτεύγματα:

  • Συμβολή στη βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης της EUSAIR – ανάδειξη των τεσσάρων πυλώνων και αναγνώριση των δυσκολιών και εμποδίων της εφαρμογής της στρατηγικής,
  • Ενίσχυση της αναγνωσιμότητας της στρατηγικής μέσω εμπλοκής όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων, εταίρων και δικαιούχων,
  • Αξιοποίηση της εμπειρίας από την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΠΑΙ) για την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ των οκτώ χωρών που συμμετείχαν στη στρατηγική,
  • Υποστήριξη των εργασιών που στοχεύουν στη διαχειριστική διευκόλυνση και τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης της στρατηγικής.

Newsletter