BOSNA I HERCEGOVINA – Direkcija za evropske integracije Vijeća Ministara BiH

Partner Projekta EUSAIR Facility Point

    O STRATEGIJI

Jadranska-jonska regija je dom za više od 70 miliona ljudi, ključna za geografsku cjelovitost Evrope kao funkcionalno područje definisano prvenstveno Jadranskim i Jonskim morem. EU Strategija za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) povezuje devet zemalja: četiri države članice EU (Hrvatska, Grčka, Italija, Slovenija ) i pet zemalja koje nisu članice EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Sjeverna Makedonija).

EUSAIR promoviše ekonomski rast i prosperitet u regiji poboljšavajući njegovu atraktivnost, konkurentnost i povezanost. Takođe ima za cilj zaštitu životne sredine i ekosistema mora, obale i kopna. Očekuje se da strategija doprinese boljoj integraciji zemalja kandidata i potencijalnih kandidata širom regije u EU.


    EUSAIR FACILITY POINT  – ULOGA PROJEKTNIH PARTNERA

EUSAIR Facility Point je strateški projekat devet partnera u osam zemalja, sa ciljem podrške procesima koji se implementiraju u okviru makro-regionalne saradnje Jadransko-jonske makro-regije. Sloveniji je povjereno upravljanje ovim partnerstvom. U projekat su uključeni projektni partneri iz  osam zemalja učesnica: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Italije, Srbije i Slovenije.

Projektni partner iz Bosne i Hercegovine je Direkcija za evropske integracije Vijeća Ministara BiH, a projekat se realizuje u periodu od 01.05.2016. do 31.12.2022. godine, a u okviru programa Jadransko-jonske transnacionalne saradnje INTERREG  ADRION 2014-2020 (prioritet 4).

Više informacija o Strategiji EU za Jadransko-jonskui regju i projektu EUSAIR Facility Point možete naći na zvaničnim stranicama  https://www.adriatic-ionian.eu/ i https://eusairfacilitypoint.adrioninterreg.eu/

Kontakt:

lea.nuhic@dei.gov.ba
tina.trapara@dei.gov.ba

Direkcija za evropske integracije Vijeća Ministara BiH
Đoke Mazalića 5, Sarajevo 71000

      PILLAR 1 – PLAVI RAST

Plavi rast predstavlja dugoročnu strategiju za razvoj potencijala evropskih mora i priobalnih područja. Obuhvata teme poput plave energije, akvakulture, pomorskog i obalskog turizma, pomorskih resursa i plave bio-tehnologije. Stub Plavi rast promoviše inovacije u pomorstvu i razvoj pomorstva u Jadransko-jonskoj regiji. Prethodno pomenuto realizovaće se promovisanjem održivog ekonomskog razvoja, stvaranjem novih radnih mjesta i poslovnih prilika.

Stub Plavi rast fokusira se na tri teme:

– plave tehnologije (promovisanje istraživanja, inovacije i poslovnih prilika),

– ribarstvo i akvakultura (održiva proizvodnja i konzumacija podova mora),

– upravljanje morskim basenom, pomorstvom i pružanjem usluga.

Grčka zajedno sa Crnom Gorom koordinira rad u okviru ovog tematskog stuba, a u radu Tematske radne grupe za ovo područje iz Bosne i Hercegovine učestvuju predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, sektor za poljoprivredu, ishranu, šumarstvo i ruralni razvoj.

      PILLAR 2 – POVEZIVANJE REGIJE

Fragmentacija u Jadransko-jonskoj regiji rezultirala je infrastrukturnim nejednakostima – posebno između država članica EU i zemalja koje nisu članice EU. Potrebne su bolje transportne i energetske veze kao ključne za ekonomski i socijalni razvoj regije.

Stub „Povezivanje regije“ poboljšaće transportnu i energetsku povezanost tako što će:

– pojačati pomorsku bezbjednost, kao i razvoj lučkog sistema,

– stvoriti pouzdane transportne mreže,

– uspostaviti dobra povezanost i funkcionalnost internog tržišta energije.

Da bi se postigli ovi ciljevi, ovaj stub će se fokusirati na tri teme:

– pomorski saobraćaj,

– intermodalne veze sa zaleđem,

– energetske mreže.

Italija zajedno sa Srbijom koordinira rad u okviru ovog tematskog stuba, a u radu Tematske radne grupe za ovo područje iz Bosne i Hercegovine učestvuju predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, sektor za energetiku, kao i Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

      PILLAR 3 – KVALITET ŽIVOTNE SREDINE

Kvalitet životne sredine je izuzetno značajan kako bi se osigurala ekonomska i socijalna dobrobit stanovnika regije. Ovaj stub će se baviti kvalitetom životne sredine kroz saradnju na regionalnom nivou, kao i očuvanje zaštićenih područja i ekološki značajnih područja. Ciljevi su da se osigura dobar status ekologije i životne sredine morskog i priobalnog okruženja, da se zaustavi gubitak biološke raznolikosti i devastacija ekosistemskih usluga u EU, da se upravlja otpadom smanjujući protok otpada i drugih zagađivača u more i rijeke.

Fokus će biti na tri teme kako bi se postigli ovi ciljevi:

– morsko okruženje,

– zagađenje mora,

– transnacionalna kopnena staništa i biodiverzitet.

Bosna i Hercegovine, zajedno sa Slovenijom, koordinira rad u okviru tematskog stuba 3, a učestvuju predstavnici iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, sektor za zaštitu okoliša.

      PILLAR 4 – ODRŽIVI TURIZAM

Razvoj potencijala regije u smislu održivog turizma može se ubrzati ponudom inovativnih i kvalitetnih turističkih proizvoda i usluga. Takođe, važno je odgovorno turističko ponašanje koje uključuje sve aktere u sektoru.

Glavni ciljevi ovog stuba su:

– diverzifikacija turističkih proizvoda i usluga makroregije i rješavanje problema sezonskog turizma,

– poboljšanje kvaliteta i i inovativnosti turističke ponude .

Da bi se postigli ovi ciljevi, stub će se fokusirati na dvije teme:

– raznolika turistička ponuda,

– održivo i odgovorno upravljanje turizmom.

Hrvatska  zajedno sa Albanijom koordinira rad u okviru tematskog stuba IV, a u radu Tematske radne grupe za ovo područje iz Bosne i Hercegovine učestvuju predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva civilnih poslova, Federalnog ministarstvo okoliša i turizma I Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Highlights

     Highlight 1

TEXT

 

    Highlight 2

TEXT

 

     Highlight 3

TEXT

 

Events

Event 1

TEXT 1

Event 2

TEXT 2

Event 3

TEXT