Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

     O EUSAIR

Jadransko-jonska regija je funkcionalno območje, ki ga določata predvsem jadranski in jonski morski bazen. Predstavlja dom več kot 70 milijonom ljudem in je ključna za geografsko kontinuiteto Evrope. Strategija EU za jadransko jonsko regijo (EUSAIR) povezuje osem držav: štiri države članice EU (Hrvaška, Grčija, Italija in Slovenija) in štiri države, ki niso članice EU (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija).

Strategija EUSAIR bo s povečanjem privlačnosti regije, njene konkurenčnosti in povezovanja spodbujala gospodarsko rast in blaginjo v regiji. Njeni cilji zajemajo tudi zaščito morskega, obalnega in celinskega okolja ter ekosistemov.

Poleg tega naj bi strategija izboljšala integracijo držav kandidatk in morebitnih kandidatk v regiji z EU.

Strateški projekt EUSAIR Facility Point je bil ustanovljen , da podpre upravljanje EUSAIRveč o projektu.

Slovenska nacionalni koordinatorji:

 • Ga. Petra Česen Čatar, nacionalna koordinatorka – Ministrstvo za zunanje zadeve; petra.cesen-catar@gov.si
 • Ga. Mojca Aljančič, nacionalni koordinator -Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj; mojca.aljancic@gov.si

    EUSAIR FACILITY POINT – VLOGA PARTNERJA

EUSAIR Facility Point je strateški projekt 9 partnerjev v osmih državah, njegov cilj je nuditi podporo procesom, ki se izvajajo v okviru makroregionalnega sodelovanja Jadransko-jonske makroregije (v nadaljevanju EUSAIR). Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije je bilo zaupano vodenje tega partnerstva. V projektu sodelujejo projektni partnerji iz vseh osmih sodelujočih držav, to so Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Grčija, Hrvaška, Italija, Slovenija in Srbija. S strani Slovenije je za projektnega partnerja imenovana Občina Izola.

Sloveniji je tako zaupana glavnina projektnih nalog, ki je na eni strani usmerjena v neposredno operativno in administrativno podporo članom Upravljavskega odbora EUSAIR in koordinatorjem Tematskih usmerjevalnih skupin na ravni osmih držav EUSAIR ter informiranje in komuniciranje EUSAIR, kar je naloga vodilnega partnerja (MKRR).

Občina Izola kot projektni partner pa nudi podporo nacionalnim članom Tematskih usmerjevalnih skupin s posebnim poudarkom na stebru Okolje, kjer naloge med drugim zajemajo podporo pri pripravi konceptov strateških (makroregionalnih) projektov, podporo pri monitoringu ter poročanju in evalvaciji EUSAIR. Prav tako nudi informacije in podporo ostalim deležnikom na področju modre rasti, povezljivosti in trajnostnega turizma, kar so glavni stebri strategije.

Projekt se izvaja v 6,5 letnem obdobju, in sicer med 1. 5. 2016 in 31. 12. 2022 ter v okviru Jadransko-jonskega programa transnacionalnega sodelovanja INTERREG V-B ADRION 2014–2020 (prioriteta 4).

Kontakti:

 • Ga. Eva Kos, vodja projekta, eva.kos@gov.si, +386 1 400 3362
 • Ga. Olga Abram, namestnica vodje projekta, olga.abram@gov.si, +386 5 731 8531

Institucija:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

       STEBER 1 – MODRA RAST

Modra rast je dolgoročna strategija za sprostitev potenciala evropskih morij in obalnih območij. Zajema teme, kot so modra energija, akvakultura, pomorski in obalni turizem ter križarjenja, morski viri rudnin in modra biotehnologija. Steber „modra rast“ bo spodbujal inovativno pomorsko in morsko rast v jadransko-jonski regiji, in sicer s spodbujanjem trajnostnega gospodarskega razvoja in ustvarjanjem delovnih mest ter poslovnih priložnosti.

Steber „modra rast“ se bo osredotočil na tri teme:

 • modre tehnologije,
 • ribištvo in akvakultura,
 • pomorsko ter morsko upravljanje ter storitve.

Predstavniki Slovenije v tematski usmerjevalni skupini stebra 1:

      STEBER 2 – POVEZOVANJE REGIJE

Razdrobljenost jadransko-jonske regije je povzročila infrastrukturno neskladje, zlasti med državami članicami EU in državami, ki niso članice EU. Potrebne so boljše transportne in energetske povezave, ki so ključne za gospodarski in socialni razvoj regije.

Steber „povezovanje regije“ bo izboljšal prometno in energetsko povezljivost:

 • s krepitvijo varnosti in zaščite na morju ter razvojem sistema pristanišč,
 • z ustvarjanjem zanesljivih transportnih omrežij in intermodalnih povezav z zaledjem,
 • z vzpostavitvijo dobrega medsebojno povezanega in dobro delujočega notranjega trga z energijo.

Za doseg teh ciljev se steber osredotoča na tri teme:

 • pomorski promet,
 • intermodalne povezave z zaledjem,
 • energetska omrežja.

Predstavniki Slovenije v tematski usmerjevalni skupini stebra 2:

      STEBER 3 – KVALITETA OKOLJA

Kakovost okolja je nujna za zagotavljanje gospodarske in socialne blaginje prebivalcev regije. Ta steber bo obravnaval kakovost okolja prek sodelovanja na regionalni ravni. Strmel bo, da bo:

 • zagotovil dobro okoljsko in ekološko stanje morskega in obalnega prostora,
 • pomagal zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in degradacijo ekosistemskih storitev v EU.

Za dosego teh ciljev se steber osredotoča na tri teme:

 • morsko okolje,
 • onesnaženost morja,
 • čeznacionalne kopenske habitate in biotsko raznovrstnost.

Predstavniki Slovenije v tematski usmerjevalni skupini stebra 3:

      STEBER 4 – TRAJNOSTNI TURIZEM

Razvoj potenciala regije v smislu trajnostnega turizma je mogoče pospešiti z inovativnimi in kakovostnimi turističnimi proizvodi in storitvami. Pomembno je tudi odgovorno turistično vedenje vseh akterjev v sektorju.

Glavni cilji tega stebra so:

 • popestritev makroregijskih turističnih proizvodov in storitev ter odpravljanje težav sezonskega turizma,
 • izboljšanje kakovosti in inovativni pristopi.

Za dosego teh ciljev se bo steber osredotočil na dve temi:

 • pestrejša turistična ponudba,
 • trajnostno in odgovorno upravljanje s turizmom.

Predstavniki Slovenije v tematski usmerjevalni skupini stebra 4:

 • Ga. Karmen Špenga, Ministrsvo za ekonomski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor; karmen.spenga@gov.si; tel.: +386 1 400 31 43
 • Ga. Irena Milinkovič, Ministrsvo za ekonomski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor; irena.milinkovic@gov.si; tel.: +386 1 400 31 18
 • Ga. Irena Marš, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, irena.mars@gov.si
 • Ga. Marjetka Kanjir, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,  marjetka.kanjir@gov.si

Dosežki

V prispevku so obravnavana nekatera izhodišča in predlogi za učinkovitejše sodelovanje v okviru EUSAIR procesov. Prispevek je bil pripravljen za namen razprave na Usmerjevalnem odboru.

Na poti k Zeleni obali

Video je nastal kot prikaz primera dobre prakse Uveljavljanje zelenih koridorjev. Strategija EUSAIR z vključevanjem ekoloških in okoljevarstvenih pristopov si prizadeva trajnostni razvoj regije, omogoča dvig kvalitete bivanja in stimulativnejše okolje za družbeni razvoj.

GeoRegNet poletna šola

Video je izsek iz predavanj v sklopu 9. vsakoletne GeoRegNet poletne šole, ki je potekala v Ljubljani.

Izobraževanje mlajših generacij in njihovo vključevanje v EUSAIR strategije zagotavlja učinkovit medgeneracijski dialog in celovit pristop k izzivom, ki jih tako meddržavno povezovanje ter skupno strateško upravljanje regij prinaša s seboj.

Izobraževanje in vključevanje mladih v EUSAIR strategije pa je zagotovilo, da bodo tudi bodoče generacije razumele in še celovitejše izvajale naša današnja prizadevanja za bivalno sožitje vseh ljudi.

Ključne prioritete Jadransko-jonske regije za obdobje 2021 / 2027

Skupni izzivi, ki presegajo državne meje, zahtevajo povezovanje držav v regiji ter nove, inovativne pristope. Tak primer je definiranje t.i. flagship prioritet Jadransko jonske regije, ki so bile s konsenzom devetih držav v regiji potrjene na Upravnem odboru Strategije za Jadransko jonske regijo, ki je potekal prav v okviru Slovenskega predsedovanja EUSAIR (junij 2020).

Video, ki je nastal v okviru sodelovanja z mladimi, prikazuje tako proces kot rezultat – EUSAIR flagship prioritete.