SLOVENIJA – Občina Izola

EUSAIR Facility Point projektni partner

    O EUSAIR

Jadransko-jonska regija je funkcionalno območje, ki ga določata predvsem jadranski in jonski morski bazen. Predstavlja dom več kot 70 milijonom ljudem in je ključna za geografsko kontinuiteto Evrope. Strategija EU za jadransko jonsko regijo (EUSAIR) povezuje osem držav: štiri države članice EU (Hrvaška, Grčija, Italija in Slovenija) in štiri države, ki niso članice EU (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija).

Strategija EUSAIR bo s povečanjem privlačnosti regije, njene konkurenčnosti in povezovanja spodbujala gospodarsko rast in blaginjo v regiji. Njeni cilji zajemajo tudi zaščito morskega, obalnega in celinskega okolja ter ekosistemov.

Poleg tega naj bi strategija izboljšala integracijo držav kandidatk in morebitnih kandidatk v regiji z EU.

Strateški projekt EUSAIR Facility Point je bil ustanovljen , da podpre upravljanje EUSAIR.

Slovenska nacionalna koordinatorja:

 • Ga. Andreja Jerina, nacionalna koordinatorka – Ministrstvo za zunanje zadeve; andreja.jerina@gov.si
 • G. Josip Mihalic, nacionalni koordinator – Služba Vlade RS za razvoj evropsko kohezijsko politiko; josip.mihalic@gov.si

    EUSAIR FACILITY POINT – VLOGA PARTNERJA

EUSAIR Facility Point je strateški projekt 9 partnerjev v osmih državah, njegov cilj je nuditi podporo procesom, ki se izvajajo v okviru makroregionalnega sodelovanja Jadransko-jonske makroregije (v nadaljevanju EUSAIR). Sloveniji je bilo zaupano vodenje tega partnerstva. V projektu sodelujejo projektni partnerji iz vseh osmih sodelujočih držav, to so Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Grčija, Hrvaška, Italija, Slovenija in Srbija. S strani Slovenije je za projektnega partnerja imenovana Občina Izola.

Sloveniji je tako zaupana glavnina projektnih nalog, ki je na eni strani usmerjena v neposredno operativno in administrativno podporo članom Upravljavskega odbora EUSAIR in koordinatorjem Tematskih usmerjevalnih skupin na ravni osmih držav EUSAIR ter informiranje in komuniciranje EUSAIR, kar je naloga vodilnega partnerja (SVRK).

Občina Izola kot projektni partner pa nudi podporo nacionalnim članom Tematskih usmerjevalnih skupin s posebnim poudarkom na stebru Okolje, kjer naloge med drugim zajemajo podporo pri pripravi konceptov strateških (makroregionalnih) projektov, podporo pri monitoringu ter poročanju in evalvaciji EUSAIR. Prav tako nudi informacije in podporo ostalim deležnikom na področju modre rasti, povezljivosti in trajnostnega turizma, kar so glavni stebri strategije.

Projekt se izvaja v 6,5 letnem obdobju, in sicer med 1. 5. 2016 in 31. 12. 2022 ter v okviru Jadransko-jonskega programa transnacionalnega sodelovanja INTERREG V-B ADRION 2014–2020 (prioriteta 4).

Kontakta:

Institucija:

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola

    STEBER 1 – MODRA RAST

Modra rast je dolgoročna strategija za sprostitev potenciala evropskih morij in obalnih območij. Zajema teme, kot so modra energija, akvakultura, pomorski in obalni turizem ter križarjenja, morski viri rudnin in modra biotehnologija. Steber „modra rast“ bo spodbujal inovativno pomorsko in morsko rast v jadransko-jonski regiji, in sicer s spodbujanjem trajnostnega gospodarskega razvoja in ustvarjanjem delovnih mest ter poslovnih priložnosti.

Steber „modra rast“ se bo osredotočil na tri teme:

 • modre tehnologije,
 • ribištvo in akvakultura,
 • pomorsko ter morsko upravljanje ter storitve.

Predstavniki Slovenije v tematski usmerjevalni skupini stebra 1:

    STEBER 2 – POVEZOVANJE REGIJE

Razdrobljenost jadransko-jonske regije je povzročila infrastrukturno neskladje, zlasti med državami članicami EU in državami, ki niso članice EU. Potrebne so boljše transportne in energetske povezave, ki so ključne za gospodarski in socialni razvoj regije.

Steber „povezovanje regije“ bo izboljšal prometno in energetsko povezljivost:

 • s krepitvijo varnosti in zaščite na morju ter razvojem sistema pristanišč,
 • z ustvarjanjem zanesljivih transportnih omrežij in intermodalnih povezav z zaledjem,
 • z vzpostavitvijo dobrega medsebojno povezanega in dobro delujočega notranjega trga z energijo.

Za doseg teh ciljev se steber osredotoča na tri teme:

 • pomorski promet,
 • intermodalne povezave z zaledjem,
 • energetska omrežja.

Predstavniki Slovenije v tematski usmerjevalni skupini stebra 2:

    STEBER 3 – KVALITETA OKOLJA

Kakovost okolja je nujna za zagotavljanje gospodarske in socialne blaginje prebivalcev regije. Ta steber bo obravnaval kakovost okolja prek sodelovanja na regionalni ravni. Strmel bo, da bo:

 • zagotovil dobro okoljsko in ekološko stanje morskega in obalnega prostora,
 • pomagal zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in degradacijo ekosistemskih storitev v EU.

Za dosego teh ciljev se steber osredotoča na tri teme:

 • morsko okolje,
 • onesnaženost morja,
 • čeznacionalne kopenske habitate in biotsko raznovrstnost.

Predstavniki Slovenije v tematski usmerjevalni skupini stebra 3:

    STEBER 4 – TRAJNOSTNI TURIZEM

Razvoj potenciala regije v smislu trajnostnega turizma je mogoče pospešiti z inovativnimi in kakovostnimi turističnimi proizvodi in storitvami. Pomembno je tudi odgovorno turistično vedenje vseh akterjev v sektorju.

Glavni cilji tega stebra so:

 • popestritev makroregijskih turističnih proizvodov in storitev ter odpravljanje težav sezonskega turizma,
 • izboljšanje kakovosti in inovativni pristopi.

Za dosego teh ciljev se bo steber osredotočil na dve temi:

 • pestrejša turistična ponudba,
 • trajnostno in odgovorno upravljanje s turizmom.

Predstavniki Slovenije v tematski usmerjevalni skupini stebra 4:

 • Ga. Karmen Špenga, Ministrsvo za ekonomski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor; karmen.spenga@gov.si; tel.: +386 1 400 31 43
 • Ga. Irena Milinkovič, Ministrsvo za ekonomski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor; irena.milinkovic@gov.si; tel.: +386 1 400 31 18
 • Ga. Irena marš, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, irena.mars@gov.si
 • Ga. Marjetka Kanjir, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,  marjetka.kanjir@gov.si

Highlights

Teden sredozemske obale in makro regionalnih strategij 2020 v znamenju slovenskega predsedovanja Strategiji EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)

     Highlight 2…

TEXT

Events

Teden sredozemske obale in makro regionalnih strategij 2020

Teden sredozemske obale in makro regionalnih strategij 2020 v znamenju slovenskega predsedovanja Strategiji EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)

Letošnji Teden sredozemske obale je ponudil pestro vsebino, povezano z razvojem na morju in kopnem ter aktualnim stanjem v Evropi po pandemiji. Čeprav so zato mnoga srečanja potekala virtualno, so organizatorji dogodke že tradicionalno spremljali in vodili prav iz Izole.

21. in 22. septembra 2020 je potekala delavnica na temo evropskega Zelenega dogovora, katerega namen je vzpostaviti trajnostno gospodarstvo EU. Cilj Evropske komisije je zelo ambiciozen: doseči okoljsko in podnebno nevtralno Evropo do leta 2050. Delavnico so organizirali člani tematske akcijske skupine za Kvaliteto okolja EUSAIR JZP Izola, s podporo predstavnikov programa INTERACT Evropske komisije. Sodelovali so tudi predstavniki vseh štirih makroregionalnih strategij: od Baltika prek Alp in Donave do Jadranskega in Jonskega morja.

Andreja Jerina, nacionalna koordinatorka za makroregionalne strategije, je takole povzela razpravo: »Imamo vse gradnike, da Zeleni dogovor postane resničnost.« Evropska komisija je namreč 18. septembra 2020 objavila razpis v vrednosti kar ene milijarde evrov, ki bo omogočil razvoj zelene infrastrukture, biodiverzitete in morskega prostorskega načrtovanja. »Razpis je odlična odskočna deska za uresničitev projektov, ki smo jih razvili v sklopu stebra Kvaliteta okolja, saj vsi po vrsti prinašajo rešitve na kopnem in morju jadransko-jonske regije,« je povedal slovenski koordinator stebra Kvaliteta okolja, Mitja Bricelj.

Zakaj je prav razvoj zelene infrastrukture eden pomembnejših ciljev Evropske unije? Ker je osnova za kakovost bivanja in zagotavlja številne ekosistemske storitve ter temelje za biotsko raznovrstnost. Na konferenci pod vodstvom Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave so predstavili ranljivost Evrope pri preskrbi s hrano v času pandemije.

Da je za spremembe ključno sodelovanje, je pokazala tudi delavnica na temo okrevanja turizma. Na osnovi analize možnosti oživitve turizma s sodelovanjem so razpravljali predstavniki Evropske komisije, makroregionalni koordinatorji in strokovnjaki s področja turizma. Rezultati bodo temelj deklaracije o sodelovanju v turizmu in smernic za načrtovanje prednostnih nalog trajnostnega turizma.

Teden se je zaključil z razpravo o Strategiji pametne specializacije. Predstavniki makroregij so si izmenjali informacije in najboljše prakse.

Med dogodki »v živo« v slovenski Istri pa velja posebej izpostaviti Predstavitev pomorskega prostorskega načrta Slovenije ter terensko akcijo mladih na to temo. Več podrobnosti najdete na spletni strani (EUSAIR) www.adriatic-ionian.eu.

Za morebitna vprašanja vam je na voljo Podporna točka za EUSAIR, JZP Izola, Sončno nabrežje 4, tel: 05 66 00 260, e-pošta: eusair@izola.si.

Event 2

TEXT

Event 3

TEXT

Dosežki

Animirani videi za predstavitev EU Financiranja

Pripravljen animiran video, ki prikazuje različne primere financiranja znotraj EU je dosegljiv TUKAJ.

Povezave do posameznih delov videa so tu:

 1. Animacija financiranje EU: ”top down”
 2. Animacija financiranje EU: ”bottom-up”
 3. Animacija financiranja z viri Interreg
 4. Animacija financranja z nacionalnimi sredstvi
Promocijski plakati projektnih predlogov TSG3